за кориснике
  • Регистрација
Super User

Super User

понедељак, 12 јун 2017 18:37

Наплата

наплата – служба наплате код ЈП''Нови Дом''Врање,од 7.00 -15.00 часова.

              -преко рачуна  број:105-24061-14 АИК Банка а.д.Београд-експозитура у Врању;

             -путем обуставе-административних забрана.

Репрограм;могућност репрограма до 12 месечних рата у зависности од износа на који се закључује уговор о отплати дуга на рате.

понедељак, 06 фебруар 2017 18:50

Документа

документа

понедељак, 06 фебруар 2017 18:48

рекламације

Рекламације-рачуна на обрачун за испоручену топлотну енергију (пружену услугу грејања);

                     Kорисници могу рекламирати рачун  за испоручену топлотну енергију у писменој форми у року ог 7 дана од дана пријема рачуна –обавштења.

                    У погледу квалитета пружене услуге   kорисник може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне и у току грејног дана уколико нису обезбеђени технички услови (мерни и регулациони системи за уредну контролу квалитета снадбевања.

понедељак, 06 фебруар 2017 18:44

Цeновник услуга

                            Грејање:  стамбени простор;

                                           пословни простор;

                           Закуп: гражни простор;

                                      земљишта за смештај гараже;

                                      закуп јавне површине;

                                     закуп пословног простора I;

                                     закуп пословног простора II;

субота, 04 фебруар 2017 16:05

Пословни корисници

 

Грејна површина пословног простора путем система даљинског грејања износи 50.157,79 м2. Највећа градска котларница, Блок Пошта Банка, задужена је производњу топлотне енергије којом се снабдева објекат Робне Куће Београд, гимназија "Бора Станковић", Дом Културног Центра града Врања, Дом Војске Србија као и велики број локала у пословној БИД зони.

 

Од већих пословних просторија прикључених на котларницу Чешељ ту су средња економска, техничка као и пољопривредна школа. Преко котларнице ЦМЗ топлотном енергијом снабдевају се основна школа "Радоје Домановић" као и пословни простор у новоизграђеном насељу Мервил 2.

С обзиром да инсталисана снага у котларницама превазилази садашње потребе грејне површине, а да је са друге стране топловод спроведен до самог улаза у многе пословнеобјекте који се још увек нису прикључили на систем даљинског грејања, ЈП Нови Дом нуди корисницима и накнадно пријављивање за прикључење на мрежу.

 

Процедура прикључивања је врло једноставна. На захтев будућег корисника, телефоном или директно у управи предузећа, прави се уговор о прикључењу, где се прецизирају услови и обостране обавезе. Прикључење и уградња унутрашњих инсталација прилагођава се потреби корисника, а плаћање се врши у више месечних рата. ЈП „Нови Дом“ врши комплетну уградњу унутрашњих инсталација грејања и прикључних топловода по тржишним ценама. У случају да будући корисник уграђује унутрашњу инсталацију у својој режији, обавезно је издавање техничке сагласности од стране нашег техничког сектора. Издавање сагласности се додатно наплаћује у износу од 150 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

 

Према важећој одлуци скупштина града Врања,  цена прикључивања стамбеног и пословног простора је иста и износи 1000 дин/м² грејне површине. Месечна накнада за грејање пословних објеката износи 204,92 дин/м2. Цене су приказане без ПДВ-а.

субота, 04 фебруар 2017 16:01

Приватни корисници

 

Шест блоковских котларница у Врању обезбеђује топлотну енергију за 1.122 стамбена објекта од чега већину чине станови и један мали део приватне куће. ЈП Нови Дом на тај начин греје укупно 64.038,83 м2 стамбеног простора. Највећа котларница, Блок Пошта Банка, задужена је за снабдевање чак 510 станова чија квадратура износи 28.943,38 м2.

 

 

С обзиром да инсталисана снага у котларницама превазилази садашње потребе грејне површине, а да је са друге стране топловод спроведен до самог улаза у многе станове који се још увек нису прикључили на систем даљинског грејања, ЈП Нови Дом нуди корисницима и накнадно пријављивање за прикључење на мрежу.

Процедура прикључивања је врло једноставна. На захтев будућег корисника, телефоном или директно у управи предузећа, прави се уговор о прикључењу, где се прецизирају услови и обостране обавезе. Прикључење и уградња унутрашњих инсталација прилагођава се потреби корисника, а плаћање се врши у више месечних рата. ЈП „Нови Дом“ врши комплетну уградњу унутрашњих инсталација грејања и прикључних топловода по тржишним ценама. У случају да будући корисник уграђује унутрашњу инсталацију у својој режији, обавезно је издавање техничке сагласности од стране нашег техничког сектора. Издавање сагласности се додатно наплаћује у износу од 150 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

 

Према важећој одлуци скупштина града Врања,  цена прикључивања стамбеног и пословног простора је иста и износи 1000 дин/м² грејне површине. Месечна накнада за грејање стамбених објеката износи 68,27 дин/м2. Цене су приказане без ПДВ-а.

субота, 04 фебруар 2017 16:00

Питања и Одговори

Адреса на коју можете поставити питања је:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Када почиње грејна сезона?

Грејна сезона почиње 15.10. и траје до 15.04. Но, грејна сезона може започети и раније и може трајати дуже у зависности од временских услова.

Дужина грејне сезоне зависи од забележених температура. Уколико је хидрометеоролошки завод три дана узастопно забележио температуру која је у 21 сат 12°C или нижа грејна сезона може започети раније, али не пре 01.10.

Уколико је три дана у 21сат измерена температура која је није виша од 12°C, грејна сезона може трајати дуже, али не дуже од 01.05.

Колико траје грејни дан?

Грејни дан траје од 05 до 21х. При ниским спољим температурама, као и у случајевима посебних техничких решења, у циљу техничке заштите система и обезбеђивања прописаних температура, енергетски субјекат може продужити грејни дан или вршити непрекидну испоруку топлотне енергије.

У којим случајевима купац топлотне енергије може уложити рекламацију?

Рекламације се могу уложити на квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотне подстаница). Рекламације се могу уложити и на обрачун испоручене количине топлотне енергије, као и за друге услуге за потребе корисника.

Који је временски рок за рекламацију на испостављени рачун, односно обрачун за испоручену количину топлотне енергије?

Рок за рекламације је 8 (осам) дана од датума издавања рачуна. Приговор односно рекламација, прима се у писаној форми и не одлаже обавезу плаћања рачуна, односно његовог неспорног дела.

Који су услови за рекламацију на испоручене количине топлотне енергије?

Рекламације у овом случају прихватају се уколико у топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови за уредно снабдевање топлотном енергијом. Оправданост се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.

Ко врши мерења температуре грејаног простора уколико се купац, односно потрошач жали на испоручене количине топлотне енергије и како изгледа мерење у том случају?

Мерења врши комунални инспектор Одељења за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине града Врања. Мерењу може присуствовати представник енергетског субјекта, кога је инспектор дужан да обавести о датуму и термину мерења.

Мерење се врши баждареним мерилом, на средини грејање просторије на висини од 1,2м. Да би примедба на квалитет испоручене топлотне енергије била основана, мора се извршити мерење температуре у најмање још две независне грејане функционалне целине на различитим деоницама секундарне инсталације грејања, или на различитим етажама, када је реч о објектима са више етажа.

У којим случајевима се снижавају рачуни за испоручену количину топлотне енергије и када су потрошачи ослобођени обавезе плаћања рачуна?

У случајевима када је темепратура грејаног простора 12°C или нижа, потрошач, односно купац топлотне енергије, ослобађа се обавезе плаћања рачуна за тај месец. Рачун за испоручену топлотну енергију умањује се за 5% за сваки степен испод 19C, јер је 19°C минимална температура прописана "Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом" за грејане просторије.

Која је процедура у случају промене власништва над некретнином која је прикључена на систем даљинског грејања?

Купац топлотне енергије је дужан да у року од 15 дана писмено обавести о статусним и власничким променама. Купац је дужан да достави обавештење о свим променама адресе за достављање рачуна, да би се обезбедило да његов правни наследник ступи у постојећи уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Обавештење садржи:

  • Име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адресу дотадашњег купца,
  • Име, презиме (назив), ЈМБГ (ПИБ) и адреса новог купца,
  • Приложен доказ о преносу власничког права,
  • Број и адресу обрачунског места,
  • Потписану изјаву новог купца на обрасцу енергетског субјекта, да ступа у,
  • Већ склопљене уговорне односе о снабдевању топлотном енергијом.

До пријема попуњеног обавештења, за све обавезе из уговора о снабдевању топлотном енергијом, одговоран је дотадашњи купац.

Ко даје сагласност на цене грејања и на основу којих правних аката се одређују исте?

Цене се до примене тарифног система одређују на основу "Уредбе о одређивању највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије" коју доноси Влада републике Србије. Реч је о акту којим се одређује распон висине цена на основу формуле која у себи садржи оправдане фиксне и варијабилне трошкове пословања топлана. Уредба одређује и највиши износи оправданих фиксних трошкова, док се највиши износ варијабилних трошкова одређује формулом, где цене горива представљају једну од променљивих.

Цене, које у складу са овим актом предлаже наше предузеће, предају се на сагласност јединици локалне самоуправе, односно Градском већу града Врања.

 

петак, 21 септембар 2018 15:19

Измена интерног конкурса

Интерни конкурс за примање у радни однос
Информације на следећен ЛИНКУ

уторак, 23 мај 2017 14:14

Обавештење

Обавештавају се корисници услуге грејања да пријаве све техничке недостатке које су имали у протеклој грејној сезони 2016/2017 најкасније  до 01.06.2017 године.

Пријаве техничких недостатака можете поднети лично у просторијама управе ЈП“Нови Дом“ Врање.

 

С поштовањем,

 

ЈП“Нови Дом“ Врање

директор

Горан Петровић дипл.ецц

 

Страна 1 од 3

Пријава за Newsletter

Пријавите се за најновије вести, обавештења

Контакт Инфо

 

ЈП "Нови Дом"
Краља Стефана Првовенчаног 99
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 416 054

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Наша локација